Dünya Sağlık Örgütü, depresyonun yaygınlığının yetişkin nüfusta %5 civarında olduğunu belirtmiştir. Bu oran dünyada yaklaşık 350 milyon kişiye denktir. Depresyon tüm yaş gruplarında görülen bilen bir hastalıktır. Çocuklarda 12 yaş altı grubun en az  %2’sinde ve ergenlik dönemindeki çocukların en az  %5’inde depresyon mevcuttur.

Yapılan çalışmalar depresyon açısından kadınların, sosyoekonomik düzeyi düşük kişilerin, kronik hastalığı bulunan, uzun süre hastanede yatan kişilerin depresyon açısından risk altında olduğunu göstermektedir. Normal bireylerdeki depresyon riski %7 iken, aile öykülerinde depresyonu olduğunu bildiren kişilerde risk % 20’lere ulaşmaktadır.

DSM-IV Tanı Kriterine Göre Major Depresyon:

Aşağıdaki dokuz belirtiden en az beşinin (ilk iki belirtiden en az biri bulunmak koşulu ile), en az iki hafta süresince var olması ve daha önceki işlevsellik düzeyinde bir değişiklik yaratması durumuna "major depresyon" denir.

  1. Ya kişinin kendinin bildirdiği ya da başkalarının gözlemlemesi </span>ile belirli hemen her gün ve yaklaşık gün boyu süren çökkün bir duygu-durum hali ( kendini mutsuz,ağlamaklı,kederli hissetme hali).</span></p>
  2. Hemen her gün yaklaşık gün boyu süren tüm etkinliklere ya da bu etkinliklerin çoğuna karşı ilgide belirgin azalma ya da artık bunlardan eskisi gibi zevk alamıyor olma,
  3. Diyet uygulanılmamasına karşın önemli derecede kilo kaybı ya da alımı (bir ay içinde vücut ağırlığının %5 'inden fazlasının artması) ya da hemen her gün iştahta artma yada azalmanın olması.
  4. Hemen her gün uykusuzluk ya da aşırı uyku hali.
  5. Hemen her gün olağan beyinsel ve vücutsal işlevsellik, hareketlilik halinde artma ya da azalma (sadece husursuzluk ya da ağırlaştığı duygularının olduğunun bilinmesi yeterli değildir, bunların başkalarınca da gözleniyor olması gerekir)
  6. Hemen her gün halsizlik, yorgunluk ve enerji kaybının olması,
  7. Hemen her gün kendini değersiz hissetme, küçük görme, kendini beğenmeme, suçlu ya da günahkar hissetme hali.
  8. Hemen her gün düşünme ya da düşüncelerini belirili bir konu üzerinde yoğunlaştırma yetisinde azalma ya da kararsızlık,
  9. Tekrarlayan ölüm düşünceleri (sadece ölmekten korkma olarak değil), özgül bir tarsı kurmaksızın yineleyen intihar etme düşünceleri, intihar girişimi ya da intihar etmek üzere özgül bir tasarının olması.

Depresyon Belirtilerinin Bulunduğu Çeşitli Bozukluklar Bulunmaktadır:

Depresyon: 

Depresyonun tekrarlayan tipidir. Bu tanının konabilmesi için kişinin 2 ya da daha fazla depresyon döneminin olması gerekmektedir.

Bipolar Depresyon: 

Depresyon ve kişinin kendini canlı, neşeli ve hareketli hissetmesi ve bu duygulara abartının eşlik ettiği mani dönemlerinin var olmasını içeren bir ruhsal hastalıktır.

Distimik Bozukluk: 

Kişinin ya kendisinin bildirmesi ya da başkalarınca gözleniyor olması ile belirli, en az 2 yıl ve hemen hemen her gün yaklaşık gün boyu süren depresif bir duygudurumun olması gerekmektedir. Çocuklar ve ergenler için bu sür 1 yıldır.

Siklotimik Bozukluk: 

En az 2 yıl hipomanik semptomlarla giden birçok dönemin ve Major depresif epizodun tanı ölçütlerini karşılamayan depresif belirtilerle giden bir çok dönemin bulunduğu bir hastalıktır.

Postpartum Depresyon: 

Doğumdan sonraki 4 hafta içinde annelerde ortaya çıkan depresyondur.

Maskeli depresyon: 

Klasik depresif belirtilerin yerini fiziksel şikayetlerin (baş ağrısı, bulantı, geğirme gibi sindirim sistemi belirtileri, halsizlik veya kronik ağrı gibi) aldığı bir durumdur. Kişide depresif duygu durum çok ön planda değildir, huzursuz olabilen, aşırı hareketlilik ya da sıkıntılı bir duygu hakimdir.